SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/011 | 3980. Sátoraljaújhely Deák utca 10.

Intézmény logo

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

Tanórán kívüli foglalkozások

 • Hagyományőrző tevékenységek:
 • A tanulók bekapcsolódnak környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Fontos feladat az intézmény hagyományainak ápolása iskolai megemlékezésekkel, a hagyományokhoz kötődő, a tanulóközösség számára szervezett programokkal, vetélkedőkkel, pályázatokkal.
 • Diákönkormányzat:

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Működésüket elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján végzik. A diákönkormányzat munkáját a diákmozgalmat segítő oktató támogatja.

A diákönkormányzat és iskola kapcsolattartásának kiemelt fóruma a diákközgyűlés, ahol

 • az intézmény igazgatója tájékoztatást nyújt az iskolai élet egészéről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirend megvalósulásának tapasztalatairól;
 • a tanulók véleménynyilvánításuknak szervezett formában tesznek eleget. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, ) az intézmény lehetőségei szerint biztosítja.
 • Diákkör:

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet szakkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, sportkör stb.

Iskolai könyvtár:

Iskolai könyvtár a tanulók és az iskola dolgozóinak egyéni tanulását, önképzését szolgálja. A könyvtári foglalkozásra lehetőség van tanórán és tanórán kívül is.

 • Tehetséggondozás és felzárkóztató foglalkozások:
 • tehetség kibontakoztatására és felzárkóztatásra legalább heti egy foglalkozást kell biztosítani
 • az intézmény a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató felkészítést vagy integrációs felkészítést szervez,amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.

A képességkibontakoztató felkészítés keretében a tanuló egyedi helyzetéhez igazodva az intézmény biztosítja:

 • a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
 • a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot,
 • a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet.
 • a kétszintű érettségire felkészülést az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tehetséggondozó foglalkozásokat

 

Tanulmányi kirándulás:

A szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek feltárására és a tantervi követelmények teljesülésére az iskola oktatói az osztályok számára évente egy alka- lommal tanulmányi kirándulást szerveznek.

Osztálykirándulás:

Az osztálykirándulások a közösségfejlesztését, építését, tanulók kikapcsolódását, szórakozását elősegítő, egymás megismerését célzó iskolán kívüli önkénes csoportos összejövetel, amelyet a tanulók szabadidejében kell szervezni. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Erdei iskola:

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy- egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel ön- kéntes.

Versenyek, vetélkedők:

A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti, stb.) versenyek, vetélkedők, amelyeken a tanulók szakoktatóinak ajánlásával és felkészítésével vehetnek részt.

Szabadidős foglalkozások:

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a oktatói testület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez: színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, vetélkedők, táncos rendezvények, jótékonysági akciók felkarolása, a környezetvédelemhez és az egészséges életmódhoz kapcsolódó világnapokról történő megemlékezés stb. A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A tanulók tanórán kívüli tevékenységének koordinálásában szabadidő-szervező munkatárs nyújt segítséget.

Testvériskolai, egyéb partneri kapcsolatok:

Folyamatos kapcsolatot ápolunk az „Édes anyanyelvünk” verseny határon túli rendezőivel: Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság magyar tanítási nyelvű középiskoláival.

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás:

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel ha az költségekkel is jár, önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, vagy alapítványi támogatásból segíthetők a szociálisan rászorulók.

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata:

Az iskolának az új információs környezetben eligazodó, tudatosan használó és azt kritikai módon használó fiatalokat kell nevelnie. A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan – használják.

Hit- és vallásoktatás:

A tanulóknak nyitottaknak, megértőknek kell lenniük a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit-és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.


Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

3980. Sátoraljaújhely Deák utca 10.

Telefon: +36 47 321-322

E-mail: kossuth@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/011


2024Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium